Natur- och kulturhänsyn Avverkning förnyelsekurs

Utbildningen i fält med erfaren utbildare och utbyte av erfarenheter mellan deltagare.

Det finns inte något planerat datum för utbildningen. Skicka en intresseanmälan nedan så återkopplar vi inom kort.

Skicka förfrågan om annat datum
Artikelnr: 442 Kategori:

Beskrivning

Innehåll

FAQ PEFC

Natur- och kulturhänsyn Avverkning förnyelsekurs ger den kompetens som krävs för att uppfylla certifieringskravet enligt PEFC.

Utbildningen genomförs i fält och avslutas med ett webbaserat prov.

Stor vikt läggs på erfarenheter från tidigare utbildningar, revisionsrapporter och eventuella regel- och lagändringar som rör natur och kulturmiljö.

Under dessa dagar kommer du att lära dig om:

 • Kunna de viktigaste motiven för naturvård och artbevarande
 • Känna till samhällets och skogsbrukets naturvårdsmål
 • Känna till begreppen biologiskt mångfald, rödlista, signalart och nyckelbiotop
 • Känna till hotbilden mot den biologiska mångfalden
 • Känna till de naturliga störningar och den dynamik som formar naturskogen
 • Kunna göra en förenklad naturvärdesbedömning i syfte att identifiera biologiskt värdefulla skogsbiotoper och koppla denna till målklasser och traktdirektiv
 • Kunna genomföra praktisk naturhänsyn vid avverkning gällande: detaljhänsyn, hänsynsytor och skyddszoner
 • Känna till de negativa miljöeffekter på vattenekosystemet, som avverkningsarbete och transporter kan medföra
 • Känna till innehållet i EU:s vattendirektiv
 • Kunna bedöma risken för körskador och veta hur man undviker dessa
 • Översiktligt känna till naturvård i landskapsperspektiv och dess syfte
 • Kunna vad de olika målklasserna står för i en Grön skogsbruksplan
 • Kunna tillämpbara kriterier i FSC respektive PEFC
 • Översiktligt känna till den lagstiftning och de samrådsrutiner som berör hänsyn till vård av naturmiljöer, kulturmiljöer och fornlämningar
 • Känna igen olika typer av forn- och kulturminnen, från olika tider, som kan förekomma i skogsmark
 • Kunna praktisk hänsyn och handlingssätt vid skogliga arbeten i anslutning till forn- och kulturminnen
 • Känna till kraven från olika kundgrupper och miljöorganisationer

Vad är PEFC?

PEFC-certifiering betyder att man tar ansvar för en hållbar utveckling inom skogen både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Svenska PEFC och svensk lagstiftning kräver att du som skogsentreprenör ska ha viss kompetens. Grundutbildningarna som ger dig den rätta kompetensen hittar du här. Läs mer om PEFC här och här.

Vilka kurser behöver man för att bli PEFC-certifierad?

Här nedan ser du grundutbildningarna du behöver. Utöver detta så finns rekommendationer från exempelvis Arbetsmiljöverket.

Natur och kulturhänsyn

Farligt gods ADR 1.3

Första hjälpen L-ABC/HLR

Heta arbeten ESA 15 Röj

Varför behövs ESA Röj?

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Skyddsåtgärder ska  vidtas mot skada genom elektrisk ström.

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA, är ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. ESA är ett sätt för elbranschen att följa arbetsmiljölagen och branschens tolkning av svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110.

ESA Röjning är en fristående anvisning till instruerad personal för röjning i ledningsgata. Vår ESA Röj-utbildning följer Svensk Energis standard och utförs av certifierad utbildare.

SE ALLA FRÅGOR

Mer information

Målgrupp

Den som planerar, leder eller praktiskt genomför arbete inom skogsbruket som ska uppfylla krav enligt PEFC

Förkunskaper

Naturbruksgymnasium inriktning skog eller Miljöhänsyn grunder och Miljöhänsyn i praktiken

Utbildningens längd

1 dag

Kompetensens giltighetstid

5 år

Dokumentation

Kompetensbevis för Natur- och kulturhänsyn