Meny Stäng

Transporter

Miljöpåverkan och teknikutveckling påverkar kompetenskraven

Miljöpåverkan och teknikutveckling påverkar kompetenskraven i transportbranschen

Miljöpåverkan och teknikutveckling påverkar branschen och förändrar förutsättningar och regler. En utmaning för dig som är yrkesverksam är att hålla dig uppdaterad i regelverket och se till så att ni har rätt kompetens på plats.

Transporter knyter ihop människor och företag och är ett viktigt kitt i ett fungerande samhälle. Transportnäringen består idag av cirka 50 000 företag och utgör cirka 5 procent av Sveriges BNP. 

Se transportutbildningar

Mer yrkesförarkompetens

Inom de närmsta åren står branschen inför stora utmaningar; det kommer att behövas fler yrkesförare för lastbil, buss och taxi. Därmed är också behovet av utbildning stort. Det behövs fler utbildningsplatser än de som finns idag – inom grundläggande behörigheter och inom fortbildning av redan yrkesverksamma.  

Allt fler av utbildningarna blir idag möjliga att genomföra via webb. Det kommer att göra utbildningarna tillgängliga för fler – en möjlighet för de företag som behöver mer kompetens.

Nya kompetenskrav

Transportbranschens miljöpåverkan ställer krav på förändringar. Digitaliseringen och nya tekniker ger nya möjligheter. Eldrift, energieffektiva fordon, datadrivna system som kan optimera transporterna fortsätter att öka.

Det innebär också nya kompetenskrav inom transport. Flera av yrkena i branschen kommer behöva anpassas till ny teknik, nya modeller och system. Kompetenstillgången får en central betydelse för de konkurrenskraftiga företagen. Planering och framförhållning är en nyckel.

Nya yrkesvägar i transportbranschen

Digitaliseringen öppnar nya yrkesvägar inom transportsektorn

En rapport från Transportföretagen analyserar nya kompetens- och arbetskraftsbehov i branschen.

läs hela artikeln

Utbildning – krav och framgångsfaktor 

Kompetenskraven för dig som  är yrkesverksam i transportbranschen regleras till stor del i lagar och förordningar. Det kan vara en utmaning att hela tiden se till att ha den senaste kompetensen på plats, vilket kräver både tid och administrativt arbete. 

Det är trygga, kompetenta medarbetare som stärker konkurrenskraften och möjliggör nya uppdrag och framgångar. Frågan som behöver ställas är inte bara vilken kompetens som behövs för stunden utan även vilken kompetensutveckling som behövs för att ta tillvara möjligheterna framåt.

Yrkesförarkompetens – YKB

Att arbeta med person- och godstransporter är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och färdighet. Lagen om yrkesförarkompetens definierar kraven för att få utföra sådana transporter och är en viktig del av de grundläggande kraven för yrkesförare. Läs mer i frågor och svar här nedan.

YKB-utbildning

Vad är YKB?

Alla som utför person- eller godstransport yrkesmässigt (taxi, buss, lastbil) måste ha ett giltigt yrkesförarkompetensbevis (YKB). Kravet på yrkesförarbevis tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och från den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE.

Kravet på yrkesförarkompetens gäller i alla länder inom EU samt i Norge, Island och Liechtenstein, det vill säga alla EES-stater.

Vad är YKB Fortbildning?

En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera (delkurser). Om du inte är en aktiv förare just nu, men som önskar att ta upp yrket som buss- eller lastbilsförare  måste du gå en fortbildning på minst 35 timmar för att få ett yrkesförarkompetensbevis och få utföra transporter.

Förare som redan har ett yrkeskompetensbevis måste gå en fortbildning vart femte år för att få ett nytt bevis.

Vad kostar YKB?

Hos oss kostar en hel veckas fortbildning (35 tim) 8700 kr exkl. moms. En delkurs (1 dag) kostar 1950 kr exkl. moms. Deltagarmaterial, fika och lunch ingår.

Vilka YKB-utbildningar och delkurser finns?

YKB Grundutbildning person- och godstransport

 • 280 tim
 • 140 tim
 •   70 tim

Kompletterande 35 timmars utbildning

YKB Fortbildning person-och godstransport 35 tim med delkurserna

 • Gods och persontransporter
 • Sparsam körning
 • Säkerhet och kundfokus
 • Ergonomi och hälsa
 • Säkerhet och kundfokus

Vad innehåller de olika delkurserna?

Gods och persontransporter (delkurs 1)

Sparsam körning (delkurs 2)

Säkerhet och kundfokus (delkurs 3)

Ergonomi och hälsa (delkurs 4)

Säkerhet och kundfokus (delkurs 5)

Observera att om du gått en delkurs hos en annan utbildare så kan innehåll skilja sig år. Hör av dig till oss för att försäkra dig om att du beställer rätt delkurs.

 

Vad är det för skillnad på grundutbildningarna?

Yrkeskompetensbevis får man när man har genomgått en grundutbildning. Utbildningen ska avslutas med ett godkänt skriftligt prov. Grundutbildningen är 280 timmar eller en förkortad grundutbildning 140 timmar beroende på förarens ålder.

Den kortare grundutbildningen, som är på 140 timmar, är avsedd för dig som är 23 år* och äldre och utbildar dig till förare för persontransporter med buss eller för dig som är 21 år och äldre och utbildar dig till förare för godstransporter med tung lastbil.

Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder bara yrkesförarutbildning som är på 140 timmar.

  * Du kan gå den kortare grundutbildningen vid 21 år men får då bara köra buss i linjetrafik där linjens längd är högst 50 km.

Vad innebär kompletterande 35 timmars utbildning?

Kompletterande 35 timmar är en utbildning som du skall genomföra om du tagit körkort för lastbild eller buss och INTE omfattas av hävdvunnen rätt.

Exempelvis om du tagit lastbilskortet senare än 2009 och endast har YKB bevis för buss. Då behöver du genomföra kompletterande 35 timmar för lastbil. 

Om du har tagit busskörkort senare än 2008 och endast har YKB bevis för lastbil behöver du genomföra kompletterande 35 timmar för buss. 

I denna utbildning får du lära dig de delar ur grundutbildningen om busstransporter eller godstransporter som du inte gick igenom när du gick din grundutbildning.

Vem får genomgå fortbildning i Sverige?

Du får genomgå fortbildningen i Sverige om du är permanent bosatt eller arbetar i Sverige. Detta gäller oavsett om du är medborgare i Sverige, i annan EES-stat eller tredjelandsmedborgare.

Du får genomgå fortbildningen om du har hävdvunnen rätt eller om du innehar eller har innehaft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.

Vad gäller om jag har ett utländskt YKB?

Du som har ett utländskt körkort och inte är medborgare i en stat inom EES får inte köra ett svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik eller en svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods i Sverige.

Kommer jag att förlora rätten att köra transporter för alltid om jag inte är klar i tid?

Nej, du tappar inte rätten att köra person- eller godstransporter för gott utan bara till dess att du har genomgått en fortbildning. Du får inte köra yrkesmässig trafik om du inte har ett giltigt YKB bevis. Hävdvunnen rätt (för alla som redan har ett förarintyg) gäller obegränsat.

Får man böter om man inte har giltigt YKB?

Ja. Blir man som förare kontrollerad och saknar beviset är straffet böter. Går det till åtal är det ett dagsbotsbrott och dagsböterna är beroende av vilken inkomst man har. Förutom föraren så straffas också arbetsgivaren om det finns en sådan.

Vad är förarens ansvar?

Föraren är skyldig att gå den utbildning som krävs för yrkeskompetensbevis. Man är också ansvarig för att ha med sig yrkesförarbeviset vid gods-eller persontransport. Tar man inte sitt ansvar och blir kontrollerad, döms man till böter.

Vad är företagets ansvar?

Om man anlitar en förare som inte har ett giltigt yrkeskompetensbevis för att köra gods- eller persontransport, döms man till böter.

Vad gäller för YKB Buss (person)?

Bussförare får inte köra yrkesmässigt efter 10 september 2015 om inte YKB förnyats. Detta betyder dock inte att du aldrig mer får köra yrkesmässigt, utan bara tills dess att du genomfört utbildningen och fått ditt nya intyg i din hand. Alla förare som tagit körkort före 10 september 2008 går på hävdvunnen rätt, vilket innebär att de som har tagit körkort efter 2009 har gått en YKB-utbildning redan och skrivit prov på Trafikverket.

Vad gäller för YKB Lastbil (gods)?

Lastbilsförare får inte köra yrkesmässigt efter 10 september 2016 om inte YKB förnyats. Detta betyder dock inte att du aldrig mer får köra yrkesmässigt, bara tills dess att du genomfört utbildningen och fått ditt nya intyg i din hand. Alla förare som tagit körkort före 10 september 2009 går på hävdvunnen rätt, vilket innebär att de som har tagit körkort efter 2009 har gått en YKB-utbildning redan och skrivit prov på Trafikverket.

Farligt gods – ADR

Transporter av farligt gods på väg kräver ett förarintyg som utfärdas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Intyget bekräftar att föraren deltagit i ADR-utbildning och har gjort ett godkänt prov vid Trafikverket. Läs mer i frågor och svar om ADR.

ADR-utbildning

Vad är ADR-utbildning?

ADR-utbildning ger dig som arbetar med transport av någon form, kompetens att hantera farligt gods. ADR-utbildning behöver du som ska transportera farligt gods, eller vara delaktig i transporten utan att vara förare.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor samt giftiga, frätande eller radioaktiva ämnen är några exempel på farligt gods.
Läs mer på MSB hemsida.

Varför utbildning?

Utbildning krävs då du utför någon av arbetsuppgifterna att: klassificera, utfärda transportdokument, förpacka, lasta, transportera, lossa eller hantera farligt gods. Med rätt kompetens om farligt gods kan du reducera de olika person- och miljöriskerna och dessutom uppfylla kraven i arbetsmiljölagen (AML), ADR reglerna, ISO 9000 och 14000 samt miljöcertifiering för hållbart skogsbruk – PEFC.

Vilken utbildning behövs?

Exempel på situationer där du som arbetar inom skogen behöver ADR-utbildning

 • Med skogsmaskin förflytta dieselcistern/depåvagn – ADR 1.3 webb
 • Med maskintrailer transportera skogsmaskin och dieselcistern/depåvagn  – ADR Grund
 • Transportera och hantera dynamit för att spränga bäverdamm – ADR klass 1
 • Åka och fylla på mer gasol till värmaren – ADR 1.3 webb
 • Åka och hämta mer bränsle till röjsågen –  ADR 1.3 webb
 • Ta hand om spillolja eller andra farliga vätskor i verkstaden och märka vad emballagen innehåller – ADR 1.3 webb

Vad innebär utbildningen?

ADR Grund: Om du transporterar farligt gods över vissa mängder. Kurslängd: 3 dagar, lärarledd.

ADR Klass 1: Komplettering till grundkursen för explosiva ämnen. Kurslängd: 1 dag, lärarledd.

ADR 1.3: Om du hanterar och transporterar mindre mängder farligt gods enligt undantagsreglerna. Kurslängd: 3 timmar på webben.

Alla utbildningar innehåller ett prov. Intyg erhålls vid godkänt resultat. Utbildningen ska förnyas vart 5:e år.

Hur får jag ett ADR-intyg?

När du genomfört grundutbildningen och genomfört ett prov på Trafikverket med godkänt resultat utfärdar MSB ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att ADR-intyget ska fortsätta att vara giltigt efter 5 år så behöver du genomgå en repetitionskurs (ADR Repetition) med godkänt resultat, innan giltighetstiden har gått ut.

Vad betyder ADR 1.3?

ADR-utbildning 1.3 vänder sig till alla som är delaktiga i transport av farligt gods och har arbetsuppgifter som involverar transporten av farligt gods. Syftet med 1.3-utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar, och vilka regler som är tillämpliga. Denna utbildning ger inget ADR-intyg från MSB, däremot får du ett kompetensbevis på att du har genomfört utbildningen och klarat provet som ingår i utbildningen.- ADR 1.3 webb

Finns ADR som online utbildning?

Ja, och den går att köpa i vår ADR 1.3 webb Köp den och gör kursen var du vill, när du vill. Det enda du behöver är en E-post-adress. Skriv sedan själv ut ditt kompetensbevis när du genomgått hela kursen och klarat det prov som ingår.

Vad kostar en ADR-utbildning?

Priser varierar beroende på vilken typ av ADR-utbildning det är, samt ort. Ordinarie pris för ADR Grund är 5550 kr (3 dagar) och ADR 1.3 Webb 1900 kr (3 timmar som du gör själv på webben, när du vill inom 30 dagar från att du köpt den på vår hemsida).

Om du undrar över priser på de andra utbildningarna, kontakta oss.

Utbildningscertifikat i mobilen med Certify it

Koll på kompetensen. Överallt.

Med Certify it har du alltid överblick över giltiga utbildningsintyg och behörigheter.

läs mer om certify it

 • Lärarledd

  YKB Fortbildning 35 tim

  kr ex. moms
 • ADR Grundutbildning Vericate
  Lärarledd

  ADR Grund

  kr ex. moms
 • Webbutbildning

  ADR 1.3

  2 100 kr ex. moms
 • Lärarledd

  Hjullastare för godshantering

  5 600 kr ex. moms

Hitta er kompetenslösning

Kompetensbanken